Veelgestelde vragen Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Handelsagentschap Partner Poker Media B.V.

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Handelsagentschap Partner Poker Media B.V., Van Dijklaan 15 E, 5581 WG WAALRE, Nederland, Bicycle@pokermedia.eu , telefoon: +31 (0) 40 230 1256) een duidelijke verklaring sturen (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wordt aangeboden door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We mogen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug door middel van onderstaand klachten formulier.)

Aan het handelsagentschap Partner Poker Media B.V., Van Dijklaan 15 E, 5581 WG WAALRE, Nederland, Bicycle@pokermedia.eu , telefoon: +31 (0) 40 230 1256

 • Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de
 • Aankoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*)
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
 • Naam consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Annuleringsvoorwaarden opgemaakt met Trusted Shops

HIERONDER VALT HET KLACHTEN FORMULIER WAAR BOVENSTAANDE GEGEVENS INGEVULD DIENEN TE WORDEN. DIT FORMULIER WORDT VERZONDEN NAAR BICYCLE@POKERMEDIA.EU

  Herroepingsrecht Details Poker Media B.V.

  1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Bicycle Poker Media B.V. binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.


  2. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Poker Media B.V. een raming van deze kosten. Eventuele door klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan klant worden terugbetaald.


  3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat klant in een fysieke winkel zou kunnen.


  4. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.


  5. Klant kan de overeenkomst conform de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Poker Media B.V., of op andere ondubbelzinnige wijze aan Poker Media B.V. kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Poker Media B.V. bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

  Producten kunnen geretourneerd worden aan:

  Speelkaartenwinkel.nl
  Van Dijklaan 15 E
  5581 WG WAALRE
  NEDERLAND

  6. Reeds door klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald. Als klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Poker Media B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Poker Media B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mag Poker Media B.V. wachten met terugbetalen tot Poker Media B.V. het product heeft ontvangen of tot klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.


  7. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.


  8. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
  • Losse kranten en tijdschriften;
  • Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan klant de verzegeling heeft verbroken;
  • Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant en hij heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
  0
   0
   Winkelmandje
   Winkelmandje leegmakenTerug naar de shop