Bicycle® privacyverklaring

Bicycle® privacyverklaring

Versie 12 mei 2022

In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Cartamundi Benelux NV in verband met ons internetaanbod op volgende websites: benl.bicyclecards.com, nl.bicyclecards.com (“websites”).

Uw persoonsgegevens en uw privacy worden beschermd door Cartamundi Benelux NV in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Indien u vragen heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Cartamundi Benelux NV kunt u contact met ons opnemen via volgend e-mailadres: retailbnl@cartamundi.com.

Wie zijn wij?

Wij zijn Cartamundi Benelux NV (“Cartamundi”), een Belgisch bedrijf dat Bicycle producten te koop  op onze websites aanbieden. Wij treden als verwerkingsverantwoordelijke in dit verband op.

Wij kunnen gecontacteerd worden op:
Kursaalpoort 10
B-2300 Turnhout

KBO nr. 0877.566.324 

Telefoon: +32 (0)14 42 02 01
E-mail: retailbnl@cartamundi.com

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Cartamundi verwerkt uw persoonsgegevens in verband met de exploitatie van de websites en met de levering van de daarin aangeboden diensten zoals in detail beschreven in deze privacyverklaring. 

Cartamundi heeft de exploitatie van de webshop en de uitvoering van de transacties toevertrouwd aan Handelsagentschap Partner Poker Media B.V., Van Dijklaan 15 E, 5581 WG WAALRE, Nederland, Bicycle@pokermedia.eu, +31 (0) 40 230 1256 (“Poker Media”), die bepaalde persoonsgegevens met betrekking tot deze activiteiten verwerkt. 

Welke verwerkingsactiviteiten voeren wij uit? 

In deze afdeling vindt u informatie over de verwerkingsactiviteiten dat wij uitvoeren, de rechtsgrond en doeleinden van deze verwerkingsactiviteiten alsmede de categorieën van persoonsgegevens, de manier waarop wij deze persoonsgegevens verkrijgen, de opslagtermijn en de mogelijke ontvangers van de persoonsgegevens. 

Veiligheid van onze websites: bezoekregistratie

Doeleinden: we verwerken de gegevens om de (informatie)veiligheid en de goede werking van onze websites te verzekeren. Het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de websites en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de goede en veilige werking van de website.

Rechtsgrond: gerechtvaardigd belang dat vloeit voort uit de bovengenoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. Er is geen ander gebruik van de gegevens. We gebruiken de gegevens niet om conclusies over uw persoon te trekken.

Persoonsgegevens:

 • IP-adres van waaruit u de websites bezoekt
 • Datum en tijd van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • hoeveelheid gegevens overgedragen
 • Website waarvan het verzoek afkomstig is (verwijzende URL)
 • gebruikte browser en besturingssysteem
 • Taal en versie van browsersoftware

Verstrekking: wanneer u onze websites bezoekt en gebruikt, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar onze websiteserver. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De verzamelt informatie wordt geregistreerd en tijdelijk opgeslagen zonder enige actie van uw kant.
Deze gegevens worden in geen geval samengevoegd met gegevens die op u betrekking hebben uit andere bronnen. Uw IP-adres wordt direct na verwerking en voordat het wordt opgeslagen geanonimiseerd (IP-masking). Het wordt in deze vorm apart opgeslagen, kan niet worden gereproduceerd en wordt ook nooit samengevoegd met gegevens over jou uit andere bronnen.

Opslagtermijn: de gegevens worden na 7 dagen automatisch regelmatig verwijderd. Opslag daarbuiten is in individuele gevallen mogelijk. In dit geval worden echter de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat het niet meer mogelijk is om de oproepende client toe te wijzen.

Ontvangers: de websites worden beheerd door Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen.

Beheer van aanvragen die wij via het contactformulier of per e-mail ontvangen

Op onze website zijn verschillende contactformulieren beschikbaar (voor feedback, vragen van consumenten, voor klantenservice en een algemeen contactformulier) die gebruikt kunnen worden voor elektronisch contact. In dit verband wordt deze, afhankelijk van de selectie, doorgegeven aan de exploitant van de webshop (Poker Media) om uw aanvraag zo snel mogelijk te verwerken. De gegevens worden alleen gebruikt om het gesprek te verwerken en worden niet doorgegeven aan derden.

Doeleinden: De verwerking van de persoonlijke gegevens dient ons uitsluitend om het contact te verwerken en is noodzakelijk om u te kunnen beantwoorden.

Rechtsgrond: uw toestemming voor algemene contact of aanvraag van informatie.

Sluiten of uitvoering van een contract voor feedback, vragen van consumenten en klantenservice.

Persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Land
 • Telefoonnummer (indien u wenst telefonisch gecontacteerd te worden)
 • Onderwerp van het contact
 • Het bericht zelf

Verstrekking: door u via het contactformulier of e-mail.

Opslagtermijn: één jaar na ontvangst van uw bericht (tenzij uw bericht betrekking heeft op een bestelling in welk geval de gegevens voor een periode van 10 jaar na aankoop bewaard zullen blijven).

Ontvangers: Poker Media, de verantwoordelijke medewerkers van Cartamundi, de IT-dienstverleners van Cartamundi in het kader van onderhoudswerkzaamheden.

Bezorgen van nieuwsbrieven en direct marketing communicaties

U kunt zich via onze websites abonneren op een gratis nieuwsbrief. We informeren u over nieuwe producten, publicaties en u ontvangt exclusieve uitnodigingen voor onze evenementen. 

Doeleinden: De verwerking van uw e-mailadres dient ons om de nieuwsbrief en om informatie over vergelijkbare producten en diensten te bezorgen.

Rechtsgrond: Uw toestemming indien u geen bestaande klant van ons bent. Ons gerechtvaardigd belang indien u een bestaande klant bent.

Persoonsgegevens: uw e-mailadres, IP adres van de gebruikte computer, datum & tijd van de registratie

Verstrekking: door u via het registratieformulier.

Opslagtermijn: Totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief en in ieder geval niet langer dan twee jaar na het uitsturen van de laatste nieuwsbrief.
Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betreffende gebruiker worden opgezegd. Hiervoor is er in elke nieuwsbrief een bijbehorende link. Dit maakt ook een intrekking mogelijk van de toestemming voor de opslag van de persoonsgegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld

Ontvangers: Wij gebruiken een derde partij als dienstverlener voor de verzending van onze nieuwsbrief en directe reclame.

Beheer van uw bestelling van goederen op onze webshop

Op onze website benl.bicyclecards.com en nl.bicyclecards.com bieden wij gebruikers de mogelijkheid om goederen te bestellen. 

Doeleinden: We verwerken de gegevens alleen op om de door u geplaatste bestelling te verwerken en uit te voeren.

Rechtsgrond: Sluiting en uitvoering van een contract.

Sluiten of uitvoering van een contract voor feedback, vragen van consumenten en klantenservice.

Persoonsgegevens: bij het plaatsen van bestellingen worden de volgende gegevens verzameld:

 • Voor- en achternaam
 • Indien van toepassing: bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Bestelgegevens (facturatie-, leverings- en betaalgegevens)

Verstrekking: door u via het plaatsen van de bestelling. De niet-voorziening van de gevraagde persoonsgegevens betekent dat u niet kunt bestellen.

Opslagtermijn: de gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Anders vindt de verwijdering plaats wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract.

Zelfs nadat het contract is uitgevoerd, kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld met betrekking tot garantieclaims, incasso, geschil, enz.)

Ontvangers: Poker Media beheert de bestelling en dient uw persoonsgegevens daarvoor te verwerken.

Afhankelijk van de door de gebruiker geselecteerde betalingsmethode, is het voor de uitvoering van de contracten ook noodzakelijk om bepaalde bestel- en persoonsgegevens van de gebruiker aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld aan de betalingsdienstaanbieder of de rederij. Daarnaast vindt er geen overdracht aan derden plaats

Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de EER?

De Europese Economische Ruimte (“EER”) omvat de landen van de Europese Unie en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. De AVG vereist bijkomende waarborgen indien Cartamundi uw persoonsgegevens doorgeeft naar landen die zich buiten de EER bevinden.

Bepaalde derde partijen waarop Cartamundi beroep doet verwerken uw persoonsgegevens in landen buiten de EER.

Zulke doorgiftes zullen enkel plaatsvinden in overeenstemming met het toepasselijk recht. De bijkomende waarborgen die Cartamundi neemt omvatten onder meer het afsluiten van overeenkomsten op basis van de modelbepalingen van de Europese Commissie.

U kan ons steeds voor de gegevensbescherming contacteren om een volledig overzicht te verkrijgen van de passende waarborgen.

Welke cookies gebruiken wij?

De cookies dat wij op onze website gebruiken zijn verder beschreven in ons cookiebeleid.

Wat zijn uw rechten en hoe deze uit te oefenen?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u volgende rechten:

Inzage: u heeft het recht op een bevestiging of Cartamundi uw persoonsgegevens al dan niet verwerkt en, in voorkomend geval, op toegang tot de persoonsgegevens die Cartamundi verwerkt. We kunnen u een gratis kopie geven, maar dat kan niet voor alle documenten. Wij willen namelijk de rechten en vrijheden van anderen ook respecteren.

Verbetering: u heeft het recht op verbetering door Cartamundi, zonder onnodige vertraging, van onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens

Bezwaar: indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (in dat geval wordt een beoordeling gemaakt of er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw persoonlijke rechten of belangen) en tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden

Beperking van de bewerking: u heeft het recht ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer we de juistheid van uw persoonsgegevens controleren.

Verwijdering: u heeft het recht te vragen om uw persoonsgegevens te laten wissen door Cartamundi.

Overdraagbaarheid: indien wij uw persoonsgegevens verwerken om een contract te sluiten of uit te voeren

U heeft het recht om uw persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat te verkrijgen en ze aan een andere verantwoordelijke of verwerker over te dragen.

Intrekking van uw toestemming: Wanneer uw persoonsgegevens met uw toestemming worden verwerkt heeft u het recht deze toestemming te allen tijden in te trekken. Dit kan gebeuren via een uitschrijfknop in nieuwsbrieven of door de hierbeneden beschreven procedure te volgen.0

Deze rechten kan u uitoefenen door een e-mail te sturen naar retailbnl@cartamundi.com.

Gelieve ervoor te zorgen dat het steeds duidelijk is welk recht u precies wilt uitoefenen en op welke manier (vb. per e-mail, per post, mondeling, …) u de informatie wenst te krijgen. In bepaalde gevallen mogen wij aanvullende informatie vragen, om uw identiteit te mogen bevestigen bij voorbeeld.

Als u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij u binnen 1 maand weten hoe dit komt. Het al dan niet kunnen uitoefenen van uw rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van uw persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt.

In België is de bevoegde autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Cartamundi kan deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat rechts bovenaan de privacyverklaring. Wijzigingen worden op de websites gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze verklaring inzake gegevensbescherming regelmatig te controleren.

0
  0
  Winkelmandje
  Winkelmandje leegmakenTerug naar de shop