Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Pokermedia.eu zijn van kracht bij aankoop via benl.bicyclecards.com / nl.bicyclecards.com

Poker Media, Van Dijklaan 15 E, 5581 WG WAALRE, NEDERLAND

Telefoon nummer: 040 230 1256
Whatsapp nummer: 06 38 14 53 14
Email adres: BicycleShop@usplayingcard.com

KvK nummer: 80465293
BTW nummer: NL8616.81.654.B01

Inleiding

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via via benl.bicyclecards.com / nl.bicyclecards.com en bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

1. Poker Media B.V.: gevestigd te WAALRE en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder registratienummer 80465293 handelend onder de naam Bicycle® Cards Benelux.
2. Website: Bicycle® Website: de website van Cartamundi N.V. te raadplegen via benl.bicyclecards.com, nl.bicyclecards.com en alle bijbehorende subdomeinen.
3. Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Poker Media B.V. en/of zich geregistreerd heeft op de website.
4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Poker Media B.V.s en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van benl.bicyclecards.com / nl.bicyclecards.com zijn de Algemene Voorwaarden van Poker Media B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Poker Media B.V. slechts bindend, indien en voor zover deze door Poker Media B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

1. Alle op de website en in andere van Poker Media B.V. afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Poker Media B.V. kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Poker Media B.V. afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4. Poker Media B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door klant van het aanbod van Poker Media B.V. en het voldoen aan de daarbij door Poker Media B.V. gestelde voorwaarden.

2. Indien klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigen Cartamundi en Poker Media B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Poker Media B.V. het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4. Poker Media B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Poker Media B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5. Poker Media B.V. heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Registratie

1. Om optimaal gebruik te maken van de website, kan klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de website.

2. Tijdens de registratieprocedure kiest klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Poker Media B.V. is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van klant.

4. Indien klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Poker Media B.V. daarvan in kennis te stellen, zodat Poker Media B.V. gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering overeenkomst

1. Zodra de bestelling door Poker Media B.V. is ontvangen, stuurt Poker Media B.V. de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2. Poker Media B.V. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

3. De levertermijn bedraagt in beginsel 7 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Poker Media B.V..

4. Indien Poker Media B.V. de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5. Poker Media B.V. raadt klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.

6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op klant. Als klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7. Poker Media B.V. is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht

1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Poker Media B.V. binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Poker Media B.V. een raming van deze kosten. Eventuele door klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan klant worden terugbetaald.

3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5. Klant kan de overeenkomst conform de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Poker Media B.V., of op andere ondubbelzinnige wijze aan Poker Media B.V. kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Poker Media B.V. bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Poker Media B.V. i.o. Bicycle Cards® Benelux
Van Dijklaan 15 E
5581 WG WAALRE
NEDERLAND

6. Reeds door klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald. Als klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Poker Media B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Poker Media B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mag Poker Media B.V. wachten met terugbetalen tot Poker Media B.V. het product heeft ontvangen of tot klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

8. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
 • Losse kranten en tijdschriften;
 • Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan klant de verzegeling heeft verbroken;
 • Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant en hij heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Betaling

Klant dient betalingen aan Poker Media B.V. volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Poker Media B.V. is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

Garantie en conformiteit

1. Poker Media B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Poker Media B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door Poker Media B.V., fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.

3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Poker Media B.V. daarvan in kennis te stellen.

4. Indien Poker Media B.V. de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product. Dit artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Klachtenprocedure

1. Indien klant een klacht heeft over een product (conform artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Poker Media B.V., dan kan hij bij Poker Media B.V. telefonisch, per e-mail, per whatsapp, via dit formulier of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2. Poker Media B.V. geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Poker Media B.V. binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de ontvangst bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van klant.

3. Klant kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Persoonsgegevens

Poker Media B.V. verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

1. Op de overeenkomst is Belgisch/Nederlands recht van toepassing. (Afhankelijk van het domein dat u gebruikt).

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Poker Media B.V. gevestigd is.

3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per email en whatsapp verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de email voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per email contact met ons op.

Poker Media B.V. in opdracht van Bicycle® Cards Benelux
Van Dijklaan 15 E
5581 WG WAALRE
NEDERLAND

Telefoon nummer: 040 230 1256
Whatsapp nummer: 06 38 14 53 14
Email adres: BicycleShop@usplayingcard.com

KvK nummer: 80465293
BTW nummer: NL8616.81.654.B01

0
  0
  Winkelmandje
  Winkelmandje leegmakenTerug naar de shop